پیامبر اعظم(ص) در فروعات فقهی مکتب اهل البیت‌(ع)
46 بازدید
محل نشر: کنگره ملی سیره پیامبر اعظم ص
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسیاری از احکام و فروعات فقهی در مکتب تشیع در سمت موضوع و یا محمول خود، با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام گره خورده است که این مقاله تلاش در استقراء آن موارد دارد. نگارنده در این پژوهش تلاش کرده است که ضمن خودداری از ورود به مباحث فقهی پیچیده و نیز مبانی اصولی یا حجیت احکام مختلف، در یک نوشتار توصیفی و تجمیعی فهرستی از احکام مرتبط با آن حضرت را جمع آورد که حاصل آن چهارده بخش مختلف می‌باشد که هر بخش به یک حکم فقهی خاص مرتبط می‌گردد. آنچه در این بخش‌ها خواهد آمد، برخی مرتبط با افعال عباد و مکلفین است و برخی، احکام فقهی مرتبط با خود حضرت است بدین معنی که یکی از وجوه سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) خود، موضوع یکی از افعال آن حضرت بوده است.