آلبوم من ◂ فرهنگ لغت دوسویه فارسی عربی نبراس
فرهنگ نبراس: عربی به فارسی / فارسي به عربی - کاری از محمد علی محسن زاده