آلبوم من ◂ 1389، قم، مصاحبه با حوزه نیوز
1389، قم، مصاحبه با حوزه نیوز