آلبوم من ◂ محرم 1432، عاشوراء، بیروت، میدان الرایة
محرم 1432، عاشوراء، بیروت، میدان الرایة، محل تجمع عزاداران عاشورای حسینی ـ مصاحبه با الکوثر