آلبوم من ◂ تیر ماه 1390، تهران، استودیوی رادیو قرآن
تیر ماه 1390، تهران، استودیوی رادیو قرآنt برنامه مصباح: قرآن و فناوری اطلاعات