آلبوم من ◂ تقدیر از ممتازین حوزه در ابتدای سال 1390
افتتاحیه سال تحصیلی 91-1390 حوزه علمیه قم و تقدیر از ممتازین سال تحصیلی گذشته ـ رتبه اول سطح چهار با معدل 19/75