آلبوم من ◂ همایش مربیان عقیدتی سیاسی سپاه کشور
سخنرانی در همایش مربیان عقیدتی سیاسی سپاه از کل کشور ـ قم - تابستان 1390 ش